REGULAMIN SKLEPU


Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
1. "Sklep" prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SHE HANDEL. USŁUGI. PRODUKCJA Izabela Kraska , ul. Gabrieli Zapolskiej 2a 35-233 Rzeszów NIP 813-197-83-31
2. „Klient" - osoba fizyczna, będąca konsumentem lub przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie na wybrane artykuły oferowane przez SHE.
3. „Konto" - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane Klienta.

§1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, obowiązywania oraz realizacji umów sprzedaży artykułów oferowanych przez Wikę za pośrednictwem sklepu internetowego www.shedance.pl
2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu .
3.W celu dokonania zakupu należy zarejestrować się na stronie internetowej: www.shedance.pl. lub dokonać zakupu bez rejestracji jako gość.
4.Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W przypadku wystawienia faktury VAT wymagane jest podanie NIP-u Klienta. W przypadku konsumentów niebędących jednocześnie przedsiębiorcami podanie numeru NIP nie jest obowiązkowe.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany:
• cen towarów;
• wprowadzania oraz usuwania towarów;
• przeprowadzania zmian
• wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych
6.W przypadku, gdy Klient po złożeniu zamówienia zdecydował się na dokonanie zmian, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem, celem uzgodnienia i wprowadzenia zmian w zamówieniu.
7. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Klientów Sklepu są poufne. Będą przetwarzane przez Sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, dokonywania ich aktualizacji i poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie
8. Rejestracja w Sklepie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§2. Dostawa i płatność

1.Wysyłka zamówionego towaru za pobraniem nastąpi w terminie do 21 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Zamówienia nie pobraniowe i darmowe realizowane są w terminie do 21 dni roboczych po wpływie należnej kwoty na konto Sklepu. W przypadku, gdyby nastąpił brak zamówionego towaru w magazynie, Klient niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie. Termin zamówień indywidualnych -przygotowywanych pod zamówienie klienta ustalany jest indywidualnie do danego zamówienia.
2.Przesyłki kurierskie- InPost
• za przelewem 22,00
• za pobraniem 22,00

• paczkomat -24.00


3.Klient ma prawo wyboru metody płatności ;
a) płatność przelewem na konto; 30 1140 2004 0000 3102 5220 1229
b)płatność przy odbiorze (pobranie)
c)PayU- Allegro

§3. Reklamacja

1. Klient będący konsumentem może złożyć reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu jej świadczenia.
2.W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać zakupiony towar na adres SHE. HANDEL. USŁUGI. PRODUKCJA ul. Gabrieli Zapolskiej 2a 35-233 Rzeszów.
3.Sklep zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4.Reklamacji nie podlegają; dla materiałów z poliestrem, viscosą, cottonem: odbarwienia powstałe w wyniku czyszczenia, prania
niezgodnie z przepisami prania. Materiały z poliestrem i innymi domieszkami powinny być czyszczone tylko w specjalistycznych pralniach chemicznych; dla butów tanecznych: uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania obuwia, np. otarcia, starcia, rozerwania, rozcięcia, itp., jak również naturalne zużycie obuwia, np. starcie spodów, starcie fleków, wytarcie wkładek, odbarwienia będące skutkiem przemoczenia lub przepocenia, odkształcenia spowodowane dopasowaniem obuwia do stopy, o ile nie są one spowodowane wadliwością zakupionego towaru. dla koszul tanecznych: przebarwienia materiału wynikające z prania koszuli niezgodnie z przepisem prania.
5.Towar zwracany lub wymieniany nie powinien mieć śladów używalności np. potu, perfum, kremu itp.
6. UŻYWANY LUB ZNISZCZONY TOWAR NIE PODLEGA WYMIANIE LUB ZWROTOWI.

§4. Postanowienia końcowe

1.Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmian przepisów obowiązującego prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw czy zmiany adresu Sklepu. O wszelkich zmianach Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez Sklep w drodze wiadomości e-mail.
2.Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on powiadomiony o zmianie w sposób wskazany w ust. 1 i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
3.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
4.Z wyjątkiem umów zawartych z konsumentem, wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji zlecenia, których strony nie rozwiążą wcześniej w wyniku podjętych polubownie rokowań, podlegać będą Sądowi właściwemu dla siedziby Sklepu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Do umów zawartych z konsumentami dodatkowo stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).